Hooldustoimingute alane täienduskoolitus

Alguskuupäev: 22. okt 2024
Lõppkuupäev: 30. okt 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hooldustöötajad, omastehooldajad
Maht: 31 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 0 (Kokku: 10)
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Hooldustoimingute alane täienduskoolitus

Koolituse läbinu oskab väärtustada kutseala ja eetikat, omab valmisolekut meeskonnatööks ning oskab iseseisvalt rakendada kutsealaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides.

Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).


Koolitusele on oodatud hooldustöötajad ja omastehooldajad.

Nõuded õpingute alustamiseks: Töötamine hooldustöötajana/soov alustada tööd hooldustöötajana või soov omastehooldajatel teadmiste ja oskuste õppimiseks.
Koolitusele on oodatud erialase tasemehariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega hooldustöötaja ja omastehooldaja.


Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelud, harjutused
Koolituse kogu maht: 31 akadeemilist tundi

Teemad

Auditoorne töö (7 akadeemilist tundi)

Hooldustöö: hooldustöö väärtused ja eetika; koostöö tähendus hooldustöös; hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Hoolduse alused: inimese elamistoimingud ja neid mõjutavad tegurid.

Ergonoomika: ergonoomika mõiste ja eesmärk, patsiendi siirdamisega seotud tervise riskid (ülekoormussündroomid ja traumad), patsiendi füüsiline võimekus, abivahendid, ergonoomilised lahendused ja töövõtted

Praktiline töö (24 akadeemilist tundi)
Turvaline keskkond ja hügieen: A- ja antiseptika, jäätmekäitlus.

Hooldustoimingud: Hooldustoimingud (voodi tegemine, isikliku hügieeniga seotud toimingud, klistiir, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel);

Hooldusabivahendid: meditsiiniabivahendid, hügieenivahendid. 

Ergonoomika: raskuste teisaldamine, ergonoomilised võtted patsiendi siirdumisel voodipiires (nihutamine voodis jalutsist peatsi suunas, pööramine, istuma tõusmine), ergonoomilised võtted patsiendi siirdumisel voodist ratastooli ja tagasi, abivahendite rakendamine patsiendi liigutamisel voodis ja siirdumistel (tõsterihm, libistuslaud, pööramisplaat, libilina, tõstuk), kliendijuhtumi analüüs gruppides


Õpiväljundid

väärtustab oma kutseala, järgib kutse-eetika nõudeid;
järgib a- ja antiseptika reegleid ning oskab teostada jäätmekäitlust enda tervist ja keskkonda säästes;
teab ravimõpetuse aluseid ning oskab erinevaid ravimvorme aidata patsiendil manustada;
oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi hooldustoimingutes
oskab rakendada ergonoomilisi võtteid, et hoida enda tervist ja turvaliselt hooldada patsienti.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolituse läbimise eelduseks on 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides.

Koolitus loetakse läbituks kui õppija lahendab positiivselt ühe situatsioonülesande, mis on õppejõu poolt ette antud, osates oma tegevust ka põhjendada. Õppija saab tagasisidet oma tööle jooksvalt nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides, kus on tahvel ja dataprojektor, kirjutusvahendid jms. Praktiline õpe toimub ruumis, kus on funktsionaalvoodid, ratastoolid, lingtõstuk, erinevad siirdumisabivahendid ja hooldustoimingute teostamise vahendid.

Toimumise ajad:
22.10.2024
23.10.2024
24.10.2024
30.10.2024

 

Koolitajad

Taimi Taimalu, taimitaimalu(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.

Ljudmila Schmidt, ljudmilaschmidt(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: elamistoimingud, hooldamine erinevate haiguste korral.

Triin Nõmmistu, triinnõmmistu(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolitusspetsialist. Töötanud füsioterapeudina Benita Kodus, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuses ja erinevates sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni meeskondades. Varasem kogemus ergonoomika koolituste läbiviimisel.

Registreerimine

Koolitusele registreerimine ei kinnita kohta koolitusel. Valik tehakse kõigi registreerunute põhjal ning arvesse võetakse sihtrühma kuulumust ja osalemissoovi põhjendust. Registreerunutega, kes on saanud kindla koha koolitusel, võetakse ühendust enne koolituse toimumist.

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet Teile ei saadeta aga see on vajalik selleks, et registreerumine õnnestuks. Saadame Teile veel eraldi ka meeldetuletuse ja info koolituse kohta. Küsimuste korral kirjutage merlissuits(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code