Suhtlemine kliendi lähedastega

Alguskuupäev: 14. aug 2024
Lõppkuupäev: 23. aug 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hooldustöötajad, tegevusjuhendajad
Hind: 14
Maht: 34 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 0 (Kokku: 14)
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Suhtlemine kliendi lähedastega

Koolitus annab ülevaate erinevates suhtlemise ja eneseväljenduse vormidest, mis peaks kaasa aitama tulemuslikule suhtlemisele.

Kursust rahastatakse järgmistest vahenditest: Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (edaspidi ESF VÕTI).Koolitusele on oodatud hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad.

Nõuded õpingute alustamiseks: Töötamine või soov töötada hooldustöötajana/tegevusjuhendajana.

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelud, harjutused, ülesanded, rolimängud, videoanalüüsid
Koolituse kogu maht: 34 akadeemilist tundi
Soovituslik õppematerjal: https://hoolidesjahoolitsedes.ee/

Teemad

Auditoorne töö (18 akadeemilist tundi)

Abistaja roll ja vastutus, eetika
Suhtlemisviisid: aktiivne kuulamine
Suhtlemisviisid: kehtestamine
Informeerimine, konsulteerimine, juhendamine, õpetamine
Motiveerimine ja toetamine
Probleemide märkamine, sõnastamine ja lahendamine
Koostöö ja tugivõrgustik

Praktiline töö (8 akadeemilist tundi)
Erinevad suhtlemissituatsioonid kliendi lähedastega
 

Iseseisev töö (8 akadeemilist tundi)
Suhtlemissituatsiooni vaatlus, kirjeldus ja analüüs. Iseseisev töö tehakse kahe koolituspäeva vahel ning arutatakse läbi koos osalistega teisel koolituspäeval.


Õpiväljundid

teab abistaja rolli ja vastutust ning eetika põhimõtteid lähedastega suhtlemisel;
teab erinevaid suhtlemisviise (aktiivne kuulamine, kehtestamine, informeerimine, konsulteerimine, juhendamine, motiveerimine, toetamine, probleemide lahendamine jt) ning oskab neid kasutada vastavalt vajadusele igapäevases suhtluses.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 80%osavõtt õppetööst
Hindamismeetod: aktiivne osalemine loengutes ja seminarides, iseseisva töö esitamine ning rühmaaruteludes osalemine.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor ning on olemas internetiühendus.  Suur osa õppest toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste aruteludena ja kogu grupis ja väikestes rühmades ning õpitu harjutamine.

Toimumise ajad:
14.08.2024
15.08.2024
22.08.2024
23.08.2024

Koolitaja

Nele Kalf, aastast 2013 aktiivne koolitaja, meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, konfliktide, motivatsiooni teemadel. Psühholoogiline nõustaja aastast 2013. Rehabilitatsiooni meeskondade psühholoog/ kogemusnõustaja. Psühholoogia BA 2006. Kogemusnõustaja aastast 2018. Olen andragoogika MA.  2022 alustasin Tartu Tervishoiu Kõrgoolis õpetamist psühholoogia õppejõuna. Osalenud erinevates noorte kaasamises õppimisse projektides. Läbinud CARE koolituse. Täiendanud ennast kunstiteraapias.Osalen igal aastal enesearengu koolitustel.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet Teile ei saadeta aga see on vajalik selleks, et registreerumine õnnestuks. Saadame Teile veel eraldi ka meeldetuletuse ja info koolituse kohta. Küsimuste korral kirjutage merlissuits(at)nooruse.ee või helistage 7370209.

 


Lektor

Nele Kalf

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code