Lähedase hooldamine kodus

Alguskuupäev: 22. aug 2024
Lõppkuupäev: 07. nov 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: omastehooldajad
Maht: 40 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 0 (Kokku: 12)
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Lähedase hooldamine kodus

Omastehooldajatel puuduvad sageli teadmised ja oskused, kuidas lähedast toetada või hooldada. Seetõttu võimaldab koolitus saada teavet, oskusi ja teadmisi, samas toetades ka psühhosotsiaalseid aspekte ja vaimset tervist.


Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).

Koolitusele on oodatud omastehooldajad, kes hooldavad oma pikaajalise hooldusvajadusega lähedast.

Nõuded õpingute alustamiseks: Lähedase hooldamise vajadus.

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelud, harjutused
Koolituse kogu maht: 40 akadeemilist tundi
Kohustuslik õppekirjandus: Arras, J., Jaanisk, M., Laidvere, M., Lõhmus, A., Läänelaid, S., Pael, J., Simm-Pärle, P., Treial, M., Vahtramäe, A., Varik, M. “Hoolides ja hoolitsedes” e-õpik (2023). https://hoolidesjahoolitsedes.ee 

Teemad

Auditoorne töö (20 akadeemilist tundi)

Haigusseisundist tingitud abivajadus
Geriaatrilised sündroomid
Krooniliste haigustega lähedase toetamine
Diabeet
Dementsussündroom
Insuldi ära tundmine, tegutsemine ja insuldihaige toetamine
Ravimite manustamine
Onkoloogilise haigusega lähedase toetamine
Stoomi hooldus
Eneseabi
Lein, süütundega toimetulek
Hoolduskoormus, läbipõlemise ennetamine, stressijuhtimine
Sotsiaalhoolekande teenused, parimad praktikas
Asjaajamine (puude taotlemine, koduvisiit, ID-kaardi taotlemine, omastehooldajaks   vormistamine, heaolumeistrid)
Kokkuvõte, suuline arutelu ja refleksioon

Praktiline töö (20 akadeemilist tundi)

Hooldustoimingud  
Nahk ja naha hooldus, üldpesu voodis, mähkete valik ja kasutamine, kehahoolduse kreemid, hooldusvahendid
Lamatiste ennetus ja hooldus, juuste pesemine voodis, suuhügieen, surija hooldus
Ergonoomika ja abivahendid
Toitumine 
Menüü koostamise põhimõtted, abivahendid ja söötmiseks asendid, seedimine (kõhukinnisus, - lahtisus), toidukoostis, eritoidud
Aktiviseerivad tegevused 
Kehalise aktiivsuse toetamine
Stimuleerivad tegevused

Õpiväljundid

Oskab valida hoolduse osutamiseks sobilikud võtted ja hooldusvahendid;
Teab ergonoomika põhialuseid, tunneb siirdumise abivahendeid ning oskab lähedase siirdamisel kasutada ergonoomilisi töövõtteid;
Teab enamlevinumaid geriaatrilise sündroome ja lähedase toetamise võimalusi.
Teab kuidas ennast võimestada. 


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Nõutav on osavõtt õppetööst vähemalt 70% ulatuses. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse õppetöö kestel toimuvate arutelude ja praktiliste tegevuste sooritustel, kus õppejõud annab suulist tagasisidet. Õppetöö lõppemisel koostab õppija kirjaliku eneserefleksiooni õpiväljundite saavutamise kohta.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub auditooriumis, praktika klassis, kui ka veebikeskkonnas.
Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides, praktiline õpe viiakse läbi teemat toetava varustusega õppepraktikaruumides. Veebipõhine õpe viiakse läbi zoom keskkonnas.

Toimumise ajad:
22.08.2024 – praktikaklassis (7 akadeemilist tundi)
30.08.2024 – praktikaklassis (7 akadeemilist tundi)
13.09.2024 – veebikeskkonnas (4 akadeemilist tundi)
19.09.2024 – veebikeskkonnas (5 akadeemilist tundi)
26.09.2024 – veebikeskkonnas (2 akadeemilist tundi)
11.10.2024 – veebikeskkonnas (4 akadeemilist tundi)
01.11.2024 – veebikeskkonnas (6 akadeemilist tundi)
7.11.2024 -praktikaklassis ja auditooriumis (5 akadeemilist tundi)

Koolitajad

Triinu Kurvits – Tartu Ülikool, Õendusteadus (MSc), insuldiõde, Tartu Ülikooli Kliinikum.

Kristiina-Maria Lorenz- Tallinna Ülikool, Haridusteadus (MA), Õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Triin Nõmmistu – Tartu Ülikool, füsioteraapia (BSc), Karolinska Instituut, Rahvatervis (spetsialiseerumisega toitumisele ja füüsilisele aktiivsusele (MSc). Koolitusspetsialist, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
Janika Pael - Tartu Ülikool, Terviseteadus (MA),  Õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
Katrin Tint - Tartu Ülikool, psühholoogia. Psühholoog asutuses Ambromed. Õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.
Eve-Merike Sooväli- Tartu Ülikool, Õendusteadus (MSc), Õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
Ivi Vaher - Tartu Ülikool, Liikumis- ja sporditeadused (MA). Füsioteraapia eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
Anne Vahtramäe - Tartu Ülikool, Õendusteadus (MSc), Õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
Merle Varik – Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö (PhD), Õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.


Registreerimine

Koolitusele registreerimine ei kinnita kohta koolitusel. Valik tehakse kõigi registreerunute põhjal ning arvesse võetakse sihtrühma kuulumust ja osalemissoovi põhjendust. Registreerunutega, kes on saanud kindla koha koolitusel, võetakse ühendust enne koolituse toimumist.

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet Teile ei saadeta aga see on vajalik selleks, et registreerumine õnnestuks. Saadame Teile veel eraldi ka meeldetuletuse ja info koolituse kohta. Küsimuste korral kirjutage merlissuits(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code