Toimetulek keerulise, ärritunud või agressiivse patsiendi/kliendiga

Alguskuupäev: 09. sept 2024
Lõppkuupäev: 19. sept 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tegevusjuhendajad, hooldustöötajad, erihoolekandes töötajad
Maht: 30 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Toimetulek keerulise, ärritunud või agressiivse patsiendi/kliendiga

Koolituse läbinu teab, kuidas keerulise kliendi/patsiendiga toime tulla.

Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).


Koolituse sihtgrupiks on tegevusjuhendajad, hooldustöötajad, erihoolekandes töötajad.
Koolitusele on oodatud erialase tasemehariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega tegevusjuhendaja ja hooldustöötaja.


Nõuded õpingute alustamiseks: eelnev töökogemus, baasteadmised psühholoogiast.

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelud, harjutused
Koolituse kogu maht: 30 akadeemilist tundi

Teemad

Auditoorne töö (20 akadeemilist tundi)

Mis on agressiivsus ja vägivald? Erinevad keerulised situatsioonid, kliendid või patsiendid.
Vägivalla liigid, tsükkel, põhjused, erinevad teooriad.
Märkamine ja sekkumise vajadus. Vastutus ja kompetents.
Erinevate sekkumismeetodite tutvustus agressiivse käitumise ennetamisel ja agressiivse käitumisega toimetulekul.
Agressiooni ennetav kommunikatsioon. Verbaalne piiride seadmine. Käitumuslike tehnikate rakendamine vägivaldse käitumise korral.

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)
Tööelust toodud konfliktisituatsiooni äratundmine, kirjeldamine ja selle näite põhjal  juhiste tegemine ennetavaks kommunikatsiooniks (situatsiooni lahendamine uute teadmiste baasil).

Õpiväljundid

tunneb sekkumisstrateegiaid vägivaldsete klientide/ patsientidega toimetulekul;
oskab kasutada agressiooni ennetavat kommunikatsiooni ja verbaalset piiride seadmist.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: aruteludes ja rühmatöödes osalemine, situatsioonülesande lahendamine.

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.
Toimumise ajad:
9.-10.09.2024
19.09.2024

Koolitaja

Signe Kriisa, eelnev töökogemus täiskasvanute koolitamisel, läbitud ART kursus ning täienduskursused (HENK jt.)

Registreerimine

Koolitusele registreerimine ei kinnita kohta koolitusel. Valik tehakse kõigi registreerunute põhjal ning arvesse võetakse sihtrühma kuulumust ja osalemissoovi põhjendust. Registreerunutega, kes on saanud kindla koha koolitusel, võetakse ühendust enne koolituse toimumist.

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet Teile ei saadeta aga see on vajalik selleks, et registreerumine õnnestuks. Saadame Teile veel eraldi ka meeldetuletuse ja info koolituse kohta. Küsimuste korral kirjutage merlissuits(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Signe Kriisa