Ergonoomika patsiendi siirdumistel

Toimumiskuupäev: 31. okt 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hoolekande- ja tervishoiutöötajad
Hind: 90
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 13 (Kokku: 16)

Ergonoomika patsiendi siirdumistel

Koolituse läbinu teab ergonoomika põhimõtteid ja neid arvestades oskab töötada ennast säästvalt.

Koolitusele on oodatud hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat ning kellel on töökohustuste täitmiseks vajalik abivajaja asendite korrigeerimine või abivajaja siirdumine.

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised harjutused, kliendijuhtumite analüüs, enesereflektsioon
Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele oskus B2 tasemel
Soovituslik juhendmaterjal -
https://hoolidesjahoolitsedes.ee/ peatükk 3 "Ergonoomika"

Teemad

Auditoorne (2 akadeemilist tundi)

Ergonoomika mõiste ja eesmärk
Patsiendi siirdumistega seotud tervise riskid (ülekoormussündroomid ja traumad)
Patsiendi füüsiline võimekus
Abivahendid
Ergonoomilised lahendused ja töövõtted

Prakiline töö (7 akadeemilist tundi)

Raskuste teisaldamine (tõstmine, lükkamine, tõmbamine)
Ergonoomilised võtted patsiendi siirdumisel voodipiires (nihutamine voodis jalutsist peatsi suunas, pööramine, istuma tõusmine)
Ergonoomilised võtted patsiendi siirdumisel voodist ratastooli ja tagasi
Abivahendite rakendamine patsiendi liigutamisel voodis ja siirdumistel (tõsterihm, libistuslaud, pööramisplaat, libilina, tõstuk)
Kliendijuhtumi analüüs gruppides

 Õpiväljundid

teab, mis on ergonoomika ja selle eesmärk;
oskab märgata füüsilise tervise riske, mis kaasnevad hooldustööd tehes;
oskab hinnata patsiendi abivajaduse taset siirdumisel;
kasutab olemasolevatest siirdumise abivahenditest kõige efektiivsemaid oma tervise säästmiseks;
rakendab oma töös ergonoomilisi töövõtteid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Auditoorse õppe läbimine 100%
Praktilises töös osalemine 100%

Hindamismeetod: Situatsioonülesande lahendamine. Hindamiskriteerium: Õppija on edukalt situatsiooni läbi töötanud ja grupiga praktiliselt ettekandnud tagasiside saamiseks.
Hindamismeetod: Eneseanalüüsi koostamine. Hindamiskriteerium: Õppija on koostanud enesanalüüsi vastavalt etteantud vormile.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub kaasaegses õppekeskkonnas. Koolitusruum mahutab vähemalt 16 inimest auditoorse töö läbiviimiseks. Ruumis on vajalik tehnika (dataprojektor ja ekraan).

Praktiline töö toimub ruumis, kus on funktsionaalvoodid, ratastoolid, lingtõstuk ja erinevad siirdumisabivahendid, et demonstreerida ja praktiseerida ergonoomilisi töövõtteid ja asendeid.

Koolitaja

Triin Nõmmistu – Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolitusspetsialist. Töötanud füsioterapeudina Benita Kodus, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuses ja erinevates sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni meeskondades. Varasem kogemus ergonoomika koolituste läbiviimisel.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Triin Nõmmistu

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code