Immuniseerimislane jätkukoolitus

Toimumiskuupäev: 07. nov 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: õed, ämmaemandad, arstid
Hind: 95
Maht: 11
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 12 (Kokku: 20)

Immuniseerimislane jätkukoolitus

Õppekavarühm: ISCED 0913 õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: Suhtluspõhine loeng, juhtumi analüüs, juhitud diskussioon, rollimäng

Koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele (õed, ämmaemandad, arstid), kes tegelevad laste ja täiskasvanute immuniseerimisega

Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskused teostada immuniseerimisi kõikides vanusrühmas ning kommunikeeruda immuniseerimisalases teemades.

Nõuded õpingute alustamiseks: Õe õppekava läbinud isik (bakalaureusekraad), ämmaemanda õppekava läbinud (bakalaureusekraad), õe erialakoolituse (üks aasta) läbinud isik või terviseteaduse magistriõppekava (1,5-aastat) läbinud isik, arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe läbinud isik,

kes on lisaks eelnevale läbinud

*immuniseerimisalase baaskoolituse (minimaalselt 16 tundi) viis aastat tagasi täiendõppekursusena või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe- ja ämmaemanda õppekavadel õppinuna valikaine Immuniseerimine, 2 EAP viis aastat tagasi

või

*immuniseerimisalase jätkukoolituse (peale baaskoolituse läbimist) ja viimasest jätkukoolitusest on möödunud viis aastat.

Koolituse lisainfo: Enne auditoorset kontaktõppe päeva on õppijal vajalik sooritada iseseisev töö. Kaks nädalat enne auditoorset õppetööd saadab kõrgkooli täiendkoolituse spetsialist koolitusele registreerinutele täiendava info, sh iseseisva töö juhise koos veebilinkidega. Koolituse õppekava on heaks kiidetud Sotsiaalministeeriumi Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt (mai 2023).

Teemad

A.   Iseseisev töö (3 akadeemilist tundi)

Auditoorse koolituspäeva-eelselt töötab iga osaleja iseseisva tööna läbi järgmised materjalid:
Kehtiv Eesti immuniseerimiskava rakendusjuhis;
SM määrus nr 94 „Immuniseerimise korraldamise nõuded“;
Ravimiseadus §36;
SM määrus nr. 19 „Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord“
SM määrus nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ §2.

B.     Auditoorne õppetöö (8 akadeemilist tundi)
Eesti immuniseerimiskava rakendusjuhis ja immuniseerimisalane õiguskord Eestis. Olulised aspektid. Muudatused viimase viie aasta jooksul (miniloeng, juhitud diskussioon).
Immuniseerimise soovitused ja vaktsiinid riskirühmadele. Põhilised reisivaktsiinid (suhtluspõhine loeng).
Kommunikatsioon üksikisiku (täiskasvanu, lapsevanem) ja nende lähedastega immuniseerimisalastes teemades (suhtluspõhine loeng, juhtumianalüüs)
Test HTM Moodle õpikeskkonas ja kursuse lõpetamine. Kursusel osaleja sooritab individuaalselt testi Moodle õpikeskkonnas kõrgkoolis olevas arvutiklassis. Ajapiiranguga testis on valikvastusega küsimused, mis hõlmavad koolituspäeva jooksul käsitletud teemasid.

Õpiväljundid
Oskab kasutada Eestis kehtivat immuniseerimiskava rakendusjuhist;
Mõistab vaktsiinide olemust, sellega seotud manustamise näidustusi ja vastunäidustusi ning sagedasemaid ja ohtlikke kõrvaltoimeid;
Omab valmisolekut anda esmaabi vaktsineerimise kõrvaltoimete korral;
Tunneb Eesti immuniseerimisalast õiguskorda;
Teab immuniseerimise soovitusi ja vaktsiine riskirühmadele ning põhilisi reisivaktsiine;
Oskab kasutada juhtumipõhiselt sobilikku kommunikeerumise viisi üksikisiku ja tema lähedaste nõustamisel immuniseerimisalastes teemades.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Osalenud auditoorses õppetöös 100%-lt (8 ak. tunni ulatuses) ja sooritanud koolituspäeva lõpul testi (arvestatud/mittearvestatud) lävendile 75% õigeid valikvastuseid.Täies mahus auditoorses õppetöös osalemisel ja testi edukal sooritamisel väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus, mis annab õiguse immuniseerimiseks järgneva viie aasta jooksul.

Osaliselt või täies mahus auditoorsest õppetööst osa võtmisel, kuid testi mittesooritamisel kehtestatud lävendile, väljastatake osalejale tõend (ei anna õigust immuniseerimiseks).Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Koolitaja

Sirje Sammul Õppejõud-koolitaja MSc (rahvatervis), RN (pereõde); vanemlektor, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Koolitaja eriala valdkonnaks on terviseõendus, mida ta õpetab nii bakalaurese- kui magistritasemel; omab pikajalist töökogemust pereõena, sh laste ja täiskasvanute vaktsineerimises. Koolitaja on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli immuniseerimisalase baas- ja jätkukoolituse õppekavade vastutav õppejõud ja lektor; kes on täiendanud end järjepidevalt immuniseerimise valdkonnas, sh väliskoolitustel.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Sirje Sammul

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code