Traumaatiline kriis ja suitsidaalsus

Alguskuupäev: 07. juuni 2023
Lõppkuupäev: 08. juuni 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik, kes peavad vajalikuks osata käituda kriisi- vm enesest ohtu kujutavas olukorras ja/või toetada traumeeriva kogemuse läbi elanud/pealt näinud inimesi
Hind: 280
Maht: 20 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Traumaatiline kriis ja suitsidaalsus

Koolitusele on oodatud kõik soovijad, kes peavad vajalikuks osata käituda kriisi- vm enesest ohtu kujutavas olukorras ja/või toetada traumeeriva kogemuse läbi elanud/pealt näinud inimesi. Eriti oodatud on meditsiinitöötajad (arstid, õed, muu haiglapersonal, kiirabitöötajad); Ukraina sõjapõgenikele abi pakkuvad ja neid toetavad inimesed; turva- ja jõustruktuuride ning pääste töötajad (kes puutuvad oma töös kokku nii kriisiolukordadega kui ka ebaadekvaatselt käituvate või elust lahkuda soovivate inimestega); pedagoogid (eriti keskmine ja vanem kooliaste), õppejõud; nii laste kui täiskasvanute huviringide juhendajad ja treenerid. 


Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Teemad

Auditoorse töö  teemad  (16 akadeemilist tundi)

Psüühiline kriis: vallandajad; liigid; kriisi toimumise skeem – mis juhtub ja kuidas võib vallanduda; abi ja toetus erinevates kriisi etappides; traumajärgne stressiseisund.
Õnnetusjuhtum: mudel, liigitus, tunnused; paanika; abi ja tegevused sündmuskohal.
Enesehinnang ja depressiivsus. Suitsiidide ennetamise võimalikkus ja võimalused: suitsiid ja suitsiidkatse; liigid; suitsiidi protsess; raskendavad asjaolud; kuidas aidata inimesel piirilt tagasi tulla ehk kuidas rääkida ja kuidas mitte rääkida suitsidaalse inimesega.
Enesevigastamine versus suitsidaalsus, miks ja kuidas; kas ja kuidas sekkuda; millist abi enesevigastaja päriselt soovib.

Iseseisva töö  teemad (4 akadeemilist tundi)

Õppija poolt valitud juhtumi analüüs etteantud kriteeriumite alusel, tagasisidestatakse individuaalselt koolitaja poolt.

Õpiväljundid

teab ja tunneb ära psüühilise kriisi etappide iseärasused ning toetab abivajajat erinevatel kriisi etappidel lähtuvalt tema seisundist;
annab sündmuskohal psühholoogilist esmaabi ja loob võimalustest lähtuvalt abivajajatele turvalised tingimused;
teab, kuidas on võimalik ennetada paanika tekkimist ning suunab ja juhendab sündmuspaigal erinevate käitumisilmingutega abivajajate tegevust vastavalt nende käitumuslikule eripärale;
toetab emotsionaalses madalseisus olevat inimest;
mõistab süvitsi, et suitsiid võib olla lõplik lahendus ajutisele probleemile;
saab aru suitsidaalsest inimesest ja toetab teda elule tagasi tulema;
eristab suitsidaalset käitumist ja enesevigastamist ning leiab enesevigastaja käitumises mustrid, millest lähtuvalt valib sobivad sekkumisviisid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolituse läbimise eelduseks on 100% osavõtt auditoorsest õppetööst, viimase koolituspäeva lõpus lõputesti sooritamine ning enda poolt valitud juhtumi analüüsi esitamine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub hästivarustatud praktikaklassis, kus on olemas koolituse läbiviimiseks kõik vajalik. Õppekeskkond on kaasaegne ja toetab õppija arengut ning õpiväljundite saavutamist.

Koolitaja

Ülle Riisalo
Suitsiidide ennetamise eesmärgil loodud Eluliini üks asutajatest ja pikaaegne juhataja; koolitaja ja õppejõud. Töötanud nii jõustruktuurides kui päästevaldkonnas kriisipsühholoogina, erinevates asutustes viinud läbi õnnetuse- ja surmajuhtumite järgseid olukorra analüüse ja ennetustegevusi. Baasharidus laste psühholoogia valdkonnas, 2019 läbitud lastekaitse MA õppekava. Töötanud nii probleemse käitumise-, ärakasutatud- kui ka erivajadusega laste ja nende peredega, sh varjupaikades. Käesoleval hetkel tegev psüühikahäiretega inimeste toetamisega (erihoolekandeteenused).

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Ülle Riisalo