Suhtlemine kliendi lähedasega - Tasuta kursus!

Alguskuupäev: 20. märts 2023
Lõppkuupäev: 31. märts 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad
Maht: 34 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 0 (Kokku: 14)
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Olete oodatud koolitusele "suhtlemine kliendi lähedasega"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekavarühm: ISCED 003 Isikuareng
Õppemeetod: loeng, arutelu, rühmatöö
Koolitus toimub kaasaegses ja hästivarustatud õppeklassis.

Koolituse kogu maht: 34 akadeemilist tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Koolitusele on oodatud hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad.

Õppe alustamise nõuded: Töötamine või soov töötada hooldustöötajana/tegevusjuhendajana.

Koolituse läbinud õppija:

 • teab abistaja rolli ja vastutust ning eetika põhimõtteid lähedastega suhtlemisel;
 • teab erinevaid suhtlemisviise (aktiivne kuulamine, kehtestamine, informeerimine, konsulteerimine, juhendamine, motiveerimine, toetamine, probleemida lahendamine jt) ning oskab neid kasutada vastavalt vajadusele igapäevases suhtluses.

Teemad

Auditoorse töö teemad (18 akadeemilist tundi)

 • Abistaja roll ja vastutus, eetika
 • Suhtlusviisid: aktiivne kuulamine
 • Suhtlusviisid: kehtestamine
 • Informeerimine, konsulteerimine, juhendamine, õpetamine
 • Motiveerimine ja toetamine
 • Probleemide märkamine, sõnastamine ja lahendamine
 • Koostöö ja tugivõrgustik

Praktiline töö teemad (8 akadeemilist tundi)

 • Erinevad suhtlemissituatsioonid kliendi lähedastega

Iseseisva töö teemad (8 akadeemilist tundi)

 • Suhlemissituatsiooni vaatlus, kirjeldus ja analüüs. Iseseisev töö tehakse kahe koolituspäeva vahel ning arutatakse läbi koos osalistega teisel koolituspäeval.

Toimumise ajad:

20.03.2023
22.03.2023
28.03.2023
31.03.2023

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes, seminarides ja aruteludes. Samuti koostab õppija seminaride käigus, iseseisva tööna ühe kliendi juhtumi analüüsi töö keskkonnas, tutvustades seda rühmakaaslastele ja saades tagasisidet koolitajalt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitaja

Maiken Jaanisk, on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuuri (MSc) ning täiendavalt õppinud ämmaemandust, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Aastast 2004 on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Osalenud paljudes arendusprojektides ja programmides, e-kursuste, õppekavade, koolitusmaterjalide väljatöötamises ja koostamises. Üle 20 aasta aktiivne psühholoog-nõustaja.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet Teile ei saadeta aga on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame Teile veel eraldi ka meeldetuletus ja info koolituse kohta. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code